RBAS

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

1. Stosowanie.
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i świadczenia usług, zwane dalej OWS, stworzone przez firmę Rozwiązania Biznesowe Andrzej Smętek, ul. Mała 15a/8, 03-423 Warszawa, NIP:113-016-92-93 zwaną dalej RABS, stosuje się do wszystkich umów sprzedaży lub świadczenia usług z Klientami, w których RBAS występuje jako sprzedawca, dostawca lub usługodawca.
1.2. RBAS i Klient występujący łącznie zwani są Stronami.
1.3. W przypadku istnienia ogólnych warunków kupna lub dostawy usług u Klienta w pierwszej kolejności stosuje się niniejsze OWS.
1.4. Wszelkie zmiany OWS wprowadzone przez Klienta lub ustalone pomiędzy stronami wymagają pisemnej zgody RABS pod rygorem nieważności.

2. Warunki handlowe.
2.1. Informacje lub dane przedstawione w katalogach, prospektach, cennikach, ogłoszeniach i innych drukach reklamowych RBAS nie stanowią oferty, lecz zaproszenia do zawarcia umowy w okresie, na jaki zostały opracowane, a dotyczą wyłącznie towarów i usług w nich wymienionych.
2.2. Materiały projektowe przygotowane przez RBAS dla konkretnego Klienta nie mogą być bez zgody RBAS udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane do innego celu niż zakup w RBAS.

3. Zawarcie umowy.
3.1. Zamówienie lub zlecenie wykonania usługi jest ofertą wiążącą Klienta, którą RBAS może według swojego wyboru przyjąć lub odrzucić. Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia przez RBAS przyjęcia zamówienia lub zlecenia wykonania usługi, a w przypadkach, gdy RBAS nie potwierdza odrębnie na piśmie przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta w dniu wysłania towaru do Klienta lub rozpoczęcia realizacji usług.
3.2. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Klienta, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin realizacji zamówienia oraz powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta.
3.3. Zlecenie wykonania usługi powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Klienta, rodzaj usługi, termin i miejsce wykonania usługi oraz powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta.
3.4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy proponowane przez Klienta po zawarciu umowy wymagają dla swojej ważności pisemnej akceptacji RBAS.

4. Ceny.
4.1. W przypadku braku odmiennych pisemnych uzgodnień lub oferty cenowej złożonej przez RBAS, obowiązujące są ceny Ex Works, podane w cenniku RBAS obowiązującym w dniu realizacji zamówienia lub w dniu wykonania zlecenia usługi, do których należy doliczyć podatek VAT.
4.2. Rabaty i upusty są udzielane wyłącznie na podstawie porozumienia RBAS i Klienta wyrażonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4.3. Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN) to cena na fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej wg kursu sprzedaży danej waluty ogłoszonego przez Millennium Bank w dniu wystawienia faktury.
4.4. Jeżeli w związku z realizacją dostawy lub usługi należy uiścić opłaty, podatki lub inne należności, wówczas ich koszty ponosi Klient. Jeżeli Strony uzgodniły, że zamówienie obejmuje dostawę towaru do określonego miejsca, wówczas związane z tym koszty opakowania oraz koszty ewentualnego ubezpieczenia transportu, zawartego na życzenie Klienta, będą zafakturowane odrębnie.
4.5. W przypadku zleceń Klienta dotyczących napraw, RBAS wykonuje prace jakie uzna za niezbędne i rozlicza je na podstawie rzeczywistego nakładu pracy. Dotyczy to także wszelkich napraw dodatkowych, których celowość ujawni się dopiero w trakcie wykonywania usługi, przy czym ich wykonanie nie wymaga osobnego zawiadomienia Klienta i uzyskania jego zgody na wykonanie napraw dodatkowych.
4.6. Za opracowanie oferty dotyczącej wykonania napraw lub za wykonanie ekspertyz RBAS może wystawić Klientowi dodatkową fakturę.

5. Realizacja zamówienia.
5.1. RBAS wykonuje swoje zobowiązanie:
a) realizując zamówienie – w dniu wydania towaru Klientowi lub przewoźnikowi, lub w dniu wystawienia faktury VAT i pozostawienia towaru do dyspozycji Klienta,
b) realizując zlecenie wykonania usługi – w dniu wykonania usługi.
5.2. Korzyści i ciężary oraz ryzyko związane z towarem, w tym niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty i uszkodzenia przechodzą na Klienta z chwilą wydania towaru przez RBAS Klientowi lub przewoźnikowi niezależnie od tego, czy transport organizuje RBAS czy Klient.
5.3. RBAS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transportu towaru, zwłaszcza z tytułu zwłoki w realizacji transportu, szkód oraz strat powstałych podczas transportu.
5.4. Termin realizacji zamówienia lub zlecenia wykonania usługi biegnie od tego z poniżej wymienionych zdarzeń, które wystąpi najpóźniej:
a) od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zlecenia przez RBAS;
b) od dnia spełnienia przez Klienta wszystkich warunków (technicznych, handlowych, innych) niezbędnych do wykonania zamówienia lub zlecenia.
5.5. Klient jest obowiązany uzyskać we własnym zakresie wszelkie zezwolenia organów państwowych lub osób trzecich niezbędne do realizacji zamówienia. W razie nie uzyskania niezbędnych zezwoleń w stosownym terminie czas realizacji zamówienia zostanie odpowiednio przedłużony.
5.6. RBAS uprawniony jest do dokonywania dostaw częściowych i rozliczania ich po każdej dostawie częściowej.
5.7. Miejscem wykonania świadczenia jest Polska, Warszawa.
5.8. Klient nie jest uprawniony dochodzić jakichkolwiek roszczeń wobec RBAS w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód i okoliczności, zwłaszcza zarządzeń organów państwowych, nieuzyskania wymaganych przepisami prawa zezwoleń publiczno – prawnych, działania siły wyższej, w tym działań wojennych, urzędowych zakazów, zmian przepisów, strajków, sabotażu, opóźnień w transporcie, cleniu towarów, zakłóceń w dostawie energii, braku surowców lub niezawinionego opóźnienia w dostawie towarów, itd. niezależnie od tego czy wystąpią one w RBAS czy też u jego dostawców.

6. Płatności.
6.1. Jeżeli nie zostały ustalone w formie pisemnej pod rygorem nieważności inne zasady płatności, Klient jest obowiązany dokonać 100% przedpłaty na poczet ceny zakupu lub usługi w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia lub zlecenia przez RBAS.
6.2. Klient powinien dokonywać płatności na rzecz RBAS w ustalonej walucie a dniem zapłaty jest dzień uznania kwoty na rachunku bankowym RBAS.
6.3. Klient nie ma prawa wstrzymywać płatności z powodu roszczeń gwarancyjnych lub dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wierzytelności jakie przysługują RBAS.
6.4. W przypadku opóźnienia Klienta w uiszczeniu należności na rzecz RBAS, RBAS uprawniony jest dochodzić wykonania zobowiązania pieniężnego oraz zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości dwóch punktów procentowych ponad poziom odsetek ustawowych obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym) oraz żądać naprawy szkody spowodowanej opóźnieniem Klienta, w szczególności pokrycia wszelkich kosztów powstałych w związku z dochodzeniem należności, w tym kosztów windykacji roszczeń, wezwań do zapłaty, kosztów dyskonta.
6.5. W przypadku opóźnienia Klienta w uiszczeniu należności na rzecz RBAS, RBAS niezależnie od uprawnień wynikających z pkt. 6.4. jest uprawniony również wstrzymać realizację wszystkich zamówień i świadczeń do czasu zapłaty przez Klienta wszystkich należności na rzecz RBAS. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wstrzymania realizacji zamówień i świadczeń z przyczyn określonych w poprzednim zdaniu.
6.6. RBAS zastrzega sobie własność wszystkich towarów sprzedanych Klientowi do czasu całkowitej zapłaty przez Klienta wszystkich należności z tytułu umowy sprzedaży, w tym wierzytelności przyszłych i dodatkowych kosztów (między innymi kosztów transportu, odsetek z tytułu opóźnienia w płatnościach).

7. Gwarancja i odpowiedzialność za wady.
7.1. Ustawowa odpowiedzialność RBAS z tytułu rękojmi za wady towaru jest pomiędzy Stronami wyłączona.
7.2. W przypadku, gdy RBAS nie udzieli na towary gwarancji w postaci odrębnego dokumentu gwarancyjnego lub odrębnej umowy gwarancyjnej, Strony przyjmują, że RBAS udzielił 12 miesięcznej gwarancji na towary w zakresie i na zasadach uregulowanych poniżej.
7.3. Okres gwarancji należy liczyć od daty wystawienia przez RBAS faktury na towar objęty gwarancją.
7.4. Gwarancja traci ważność:
a) w przypadku zaistnienia uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
b) w przypadku zaistnienia uszkodzeń technicznych lub mechanicznych wynikających ze zdarzeń losowych,
c) w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikających z eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i zaleceniami dotyczącymi montażu, obsługi, konserwacji itp.
d) w przypadku wprowadzenia zmian uniemożliwiających identyfikację towarów na przykład poprzez naruszenie numerów seryjnych, dat produkcji, itp.
7.5. Gwarancja udzielona przez RBAS nie obejmuje:
a) materiałów podlegających eksploatacji oraz podlegających naturalnym procesom starzenia jak np. folie, głowice, materiały czyszczące itp.
b) uszkodzeń powstałych podczas transportu.
7.6. Klient jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar do RBAS i w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać na czym polega wada. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru naprawa musi odbyć się w miejscu zainstalowania urządzenia u Klienta, Klient zobowiązany jest nieodpłatnie użyczyć konieczne zasoby i zapewnić dostęp do obszarów niezbędnych do wykonania naprawy.
7.7. W przypadku uznania przez RBAS zgłoszonej reklamacji RBAS jest obowiązany, według własnego wyboru, do naprawy wadliwego towaru lub wymiany wadliwego towaru na nowy w przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa lub wiąże się z niewspółmiernymi do efektu nakładami ze strony RBAS.
7.8. Na rozpatrzenie i załatwienie reklamacji RBAS ma 14 dni od daty prawidłowego wniesienia do RBAS reklamacji.
7.9. Odpowiedzialność RBAS z tytułu niezałatwienia reklamacji lub nieterminowego załatwienia reklamacji ogranicza się wyłącznie do poniesionych strat. Wyłączona jest odpowiedzialność RBAS za utracone korzyści w związku z niezałatwieniem reklamacji lub nieterminowym załatwienia reklamacji.
7.10. Z tytułu udzielenia gwarancji, bez względu na jej rodzaj, RBAS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wywołane wadliwym działaniem towarów, w tym za straty materialne w majątku Klienta, utratę korzyści finansowych, utratę danych.
7.11. Produkty wymienione na nowe podczas naprawy stanowią własność RBAS i nie podlegają zwrotowi do Klienta.

8. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.
8.1. W razie zwłoki w realizacji umowy przez RBAS, Klient może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego RBAS do realizacji umowy, przy czym wyznaczony przez Klienta termin nie może być krótszy niż cztery tygodnie chyba, że Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności ustalą inny termin. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno być doręczone na adres siedziby RBAS listem poleconym.
8.2. RBAS jest uprawniony rozwiązać umowę z Klientem ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności:
a) w przypadku niemożliwości realizacji umowy lub opóźnienia w realizacji umowy, niemożności rozpoczęcia świadczenia usługi lub ich kontynuacji, pomimo upływu wyznaczonego Klientowi dodatkowego terminu do usunięcia zaistniałej przyczyny,
b) w przypadku zaistnienia wątpliwości co do wypłacalności Klienta, o których RBAS nie wiedział w chwili zawarcia umowy, jeżeli pomimo żądania RBAS Klient nie zapłaci przed realizacją umowy zaliczki na poczet ceny ani nie przedłoży w terminie wyznaczonym przez RBAS pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym innego, zaakceptowanego przez RBAS zabezpieczenia,
c) w przypadku opóźnienia Klienta w płatności przekraczającego 14 dni, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty należności w terminie 14 dni.
8.3. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, o których mowa w pkt. 8.2. lit. c wszystkie zobowiązania Klienta w stosunku do RBAS stają się natychmiast wymagalne.
8.4. W przypadku rozwiązania przez RBAS umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Klienta, RBAS ma prawo
a) dochodzić od Klienta zapłaty wynagrodzenia za wykonaną część umowy oraz pokrycia wszystkich koszów i wydatków RBAS poniesionych w celu realizacji umowy do chwili rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,
b) dochodzić od Klienta naprawienia szkody przekraczającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
8.5. W przypadku ogłoszenia upadłości, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na brak środków do prowadzenia postępowania upadłościowego jednej ze Stron, druga Strona ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

9. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
9.1. Jeżeli strony nie zawrą odmiennych uzgodnień dotyczących kary umownej, kara umowna za niezrealizowanie umowy, zwłokę w realizacji umowy lub nienależyte jej zrealizowanie jest płatna zgodnie z poniższym postanowieniem:
a) w przypadku niezrealizowania przez RBAS umowy w całości, z przyczyn leżących po stronie RBAS, Klient jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej nie przekraczającej 10% wartości niezrealizowanej umowy, zaś w przypadku niezrealizowania przez RBAS umowy w części, Klient jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej nie przekraczającej 10% wartości niezrealizowanej części umowy,
b) w przypadku zaistnienia odpowiednio udokumentowanej zwłoki RBAS w realizacji umowy, Klient jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, w maksymalnej wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, łącznie jednak nie więcej niż 5% wartości tej części umowy, która jest bezużyteczna z powodu jej nieterminowej realizacji,
c) w przypadku zaistnienia odpowiednio udokumentowanego, nienależytego wykonania umowy przez RBAS, z przyczyn leżących po stronie RBAS, Klient jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej, w maksymalnej wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, łącznie jednak nie więcej niż 5% wartości tej części umowy, która została nienależycie wykonana, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych dochodzonych przez Klienta na podstawie pkt. 10.1. lit. a,b,c nie może przekroczyć 5% wartości umowy.
9.2. Dochodzenie dalszych roszczeń z tytułu niewykonania, zwłoki w wykonaniu lub nienależytego wykonania umowy ponad kwotę przekraczającą wyżej określoną wysokość kar umownych jest wyłączone.

10. Postanowienia końcowe.
10.1. W przypadku produktów wyprodukowanych przez RBAS na podstawie danych konstrukcyjnych, rysunków, modeli lub innych parametrów technicznych Klienta, Klient zwalnia RBAS z odpowiedzialności i przejmuje na siebie odpowiedzialność wynikającą z naruszenia prawa własności intelektualnej, w tym w związku z roszczeniami dochodzonymi na drodze sądowej, a ponadto pokryje ewentualną szkodę poniesioną przez RBAS.
10.2. Plany, szkice, wszelka dokumentacja techniczna oraz katalogi, prospekty, wzory i wizerunki itp. są własnością RBAS i jako takie podlegają obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ich powielania, rozpowszechniania, naśladowania, kopiowania, zakazu nieuczciwej konkurencji itd.
10.3. Niniejsze OWS oraz wszystkie umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu.
10.4. W czasie trwania stosunku umownego Klient zobowiązuje się niezwłocznie informować RBAS o każdej zmianie dotyczącej adresu, osoby lub spółki Klienta oraz o każdym przypadku wpłynięcia wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta.
10.5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia OWS lub zawartych na ich postawie umów są – w części lub w całości – nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień OWS lub umowy. Postanowienie nieważne zastępuje się takim ważnym postanowieniem, które pod względem celu gospodarczego będą najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego.
10.6. RBAS jest uprawniony w każdym czasie zmienić lub uzupełnić niniejsze OWS. O zmianie OWS RBAS poinformuje Klienta drogą pocztową lub elektroniczną i wskaże miejsce publikacji zmienionych OWS, a Klient wyraża zgodę na powyższa formę powiadamiania o zmianach. Zmiany wchodzą w życie z chwilą doręczenia Klientowi powiadomienia o zmianach OWS i obowiązują we wszystkich umowach zawieranych po dniu doręczenia zawiadomienia..
10.7. RBAS może zlecić innym przedsiębiorcom wykonanie zobowiązań wynikających ze stosunku umownego powstałego w oparciu o OWS.
10.8. Wszelkie spory związane z niniejszymi OWS i/lub zawartymi na ich podstawie umowami rozstrzygane będą wyłącznie przez sądy powszechne według właściwości wynikającej z kodeksu postępowania cywilnego.
10.9. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od 01.03.2023r.

Masz pytania dotyczące OWS?

Scroll to Top